• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на осветителни тела
ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на осветителни тела

ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на осветителни тела

Дата: 01.09.2017г.

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет  "Доставка на осветителни тела" в "Елдоминвест" ООД гр.Варна съгласно договор от 08.06.2017година, BG05M9OP001-1.008-0942-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година , за изпълнение на проект с наименование: „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД”


„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД на основание по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ и във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0942-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година , за изпълнение на проект с наименование: „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД”, обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет "Доставка на осветителни тела" в "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД".


Документацията е публикувана и на следните интернет адреси:


1.http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България;


2. https://eumis2020.government.bg - интернет адреса на Информационна система за управление и наблюдение средствата от ЕС в България (ИСУН 2020);


Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bg/


Срок за подаване на оферти: до 00.00ч. на 10.09.2017г.

 Назад

Затвори

ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на осветителни тела