• Начало
  • /
  • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

             ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

           1. ЕЛДОМИНВЕСТ“ ООД  е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.

             Дружество обработва лични данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент, GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

          2.Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

         Във връзка с предоставяните от него услуги, „Елдоминвест“ ООД обработва лични данни относно следните субекти на данни:

(а) Физически лица – клиенти, доставчици на стоки и услуги, други търговски контрагенти;

(б) Посетители в офиса и обектите на дружеството  и други физически лица, с които дружеството влиза в контакт във връзка с дейността си;

(в) Лица, попаднали в обхвата на видеонаблюдението, осъществявано от страна на дружеството с цел сигурност, съхранение на  собствеността на дружеството и охрана;

(г) Кандидати за работа.

       3. Администраторът прилага следните принципи при защита на личните данни:

      3.1 Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност 

      3.2 Събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

      3.3 Свеждане на обработваните данни до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

      3.4 Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

      3.5 Обработване на данните за период с минимална продължителност съгласно целите.                      

      3.6 Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

        4. На кого се предават или разкриват личните данни

        Лични данни се предоставят на:

(а) страна по договор, за целите на неговото изпълнение;

(б) Данъчни, митнически и други публични органи, в съответствие с приложимото законодателство;

(в) Търговски дружества, предоставящи услуги по охрана, видеонаблюдение, застраховане, одит, разработка и поддръжка на ИТ системи, в качеството на обработващи или администратори на лични данни.

        5. Предаване на лични данни в трети държави

        В този контекст дружеството предава лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (трети страни), при спазване на съответните правила на Общия регламент.

        6. Срок на съхранение на личните данни

        Сроковете за съхранение на личните данни, събирани и обработвани от дружеството, са в съответствие с нормите на българското законодателство и са определени в Политиката на „Елдоминвест“ ООД  за защита на личните данни.

        7. Сигурност на личните данни

       Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

        8. Права на субектите на данните

         Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:

(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

(б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

(в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент;

(г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

(д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

(е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие;

(ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

      В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място на адреса на управление на дружеството.  Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни документи. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.

      Субектите на данни могат да се обръщат по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Общия регламент към „Елдоминвест“ ООД на адрес гр.Варна, бул.Владислав Варненчик №275А, тел.052/500 347, e-mail: mail@eldominvest.com.

    9. Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Затвори

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ